შპს „ფაირ პრო“ ახორციელებს საწარმოო, საგანმანათლებლო და სხვადასხვა დაწესებულებებში საევაკუაციო გეგმის შედგენას.